Zarządzenie dyrektora w sprawie organizacji zajęć

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

prosimy o zapoznanie się z  zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana  Żeromskiego w Gdańsku z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie: organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana  Żeromskiego w Gdańsku zarządza co następuje:

 • 1

Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

 • 2

Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem szkolnego dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych programów edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi. Nauczyciele mogą korzystać z szkolnego sprzętu elektronicznego lub mogą go wypożyczyć na rzecz pracy w domu.

 • 3

Dyrektor szkoły informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania.

 • 4

Nauczyciele V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana  Żeromskiego w Gdańsku w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania, zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani do prowadzenia kształcenia na odległość. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 • 5
 1. Dyrektor szkoły  ustalił z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m. in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.
 2. Dyrektor szkoły określił formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.
 3. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele są zobowiązani do stosowania zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
 4. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz innych dostosowanych do poziomu, innowacyjności i specyfiki szkoły.
 • 6

Dyrektor szkoły ustalił w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

 • 7
 1. Dyrektor szkoły do realizacji kształcenia zdalnego może wykorzystać platformę edukacyjną www.e-podręczniki.pl i utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.
 2. Dyrektor szkoły informuje, że platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne.
 3. Wszystkie treści dostępne na platformie www.e-podręczniki.pl są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania
 4. Nauczyciele V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana  Żeromskiego w Gdańsku są zobowiązani do wykorzystania narzędzi do zdalnego kształcenia dostosowanych do poziomu nauczania, możliwości psychofizycznych uczniów oraz możliwości technicznych i organizacyjnych młodzieży.
 5. Do nauczania zdalnego nauczyciele korzystają z narzędzi edukacyjnych Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Dodatkowo na platformie GPE udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli. Nauczyciele z rodzicami komunikują się za pomocą poczty GPE.
 6. Zasady oceniania regulują zapisy Statutu V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana  Żeromskiego w Gdańsku.
 • 8

Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana  Żeromskiego w Gdańsku do zdalnej pracy w zespołach przedmiotowych i udzielania w miarę możliwości pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość.

 • 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

                                                           Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana  Żeromskiego w Gdańsku

Elżbieta Piszczek

 

http://www.vlo.gda.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zdalne-nauczanie-zarządzenie-dyr.-25.03.2020.docx