PROCEDURY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W 2020 ROKU

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń zdający egzamin maturalny, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 2. Uczeń zdający egzamin maturalny nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją  w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym egzamin maturalny na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 
 4. Wejście na teren szkoły odbywać się będzie ruchem jednostronnym od dziedzińca.
 5. Niezwłocznie po wejściu do szkoły należy użyć płynu dezynfekcyjnego. 
 6. Zdający egzamin maturalny mogą wejść na teren szkoły wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 
 7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 8. Czekając na wejście do szkoły oraz sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos. 
 9. Po wejściu do budynku szkoły zdający egzamin udaje się do szatni w celu pozostawienia odzieży wierzchniej oraz rzeczy prywatnych, których nie może mieć na egzaminie, np. telefon (wyłączony!). Nie może przebywać w szatni dłużej niż wymagają tego wyżej wymienione czynności.
 10. Po wyjściu z szatni zdający udaje się do wyznaczonej sali egzaminacyjnej, gdzie będzie odbywał się egzamin, pobiera na wejściu numerek i zajmuje miejsce w ławce. 
 11. Zdający ma obowiązek każdorazowo zakryć usta i nos w sali egzaminacyjnej, kiedy:  podchodzi do niego nauczyciel (np. aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie), wychodzi  do toalety oraz gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszcza salę egzaminacyjną. Każdorazowo po powrocie do sali egzaminacyjnej (np. z toalety) zdający musi zdezynfekować ręce przed zajęciem miejsca.  
 12. Zdający, jeżeli uzna to za właściwe, może mieć zakryte usta i nos, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 
 13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką,  mogą nosić przyłbicę. Jeśli nie mogą również korzystać z przyłbicy są zobowiązani zgłosić  ten fakt  dyrektorowi  szkoły nie  później  niż  do 29 maja 2020 r. 
 14. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu, zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność  działania  komputera,  na  którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) z zachowaniem procedur sanitarnych.
 15. Po zajęciu miejsc przez zdających w sali egzaminacyjnej  zostanie przeprowadzona identyfikacja ucznia na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zdającego.
 16. Zdający  potwierdzają  swoją  obecność  na  egzaminie,  podpisując  się  na  liście  zdających własnym długopisem.  
 17. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu bądź pióra z czarnym tuszem.
 18. Szkoła zapewnia wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, wybrane wzory matematyczne oraz    linijkę,  cyrkiel, lupę  i   kalkulator   prosty,  uprzednio  poddane  wymogom  sanitarnym.
 19. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
 20. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi pamiętać o  dystansie  co najmniej 1,5 metra odstępu z zachowaniem  środków ochrony (maseczka, przyłbica). 
 21. Przed skorzystaniem z zapewnionego przez szkołę słownika ortograficznego lub słownika poprawnej polszczyzny zdający zobowiązany jest każdorazowo zdezynfekować dłonie.
 22. Egzaminy maturalne z wyjątkiem egzaminu z języków obcych nowożytnych przeprowadzane  będą   przy otwartych drzwiach.
 23. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.  W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet po skończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 24. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu we wskazanym pomieszczeniu – sala lekcyjna nr 40, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (odstęp, maseczka). 
 25. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną o maksymalnej pojemności 0,5 litra.
 26. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków (bufet szkolny będzie nieczynny). 
 27. Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły zjeść przyniesione przez  siebie produkty w wyznaczonym do tego pomieszczeniu – sala lekcyjna nr 39, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa.
 28. Przystąpienie do egzaminu w drugiej części dnia odbywać się będzie na wyżej wymienionych zasadach.
 29. Po zakończonym egzaminie zdający udaje się do szatni, gdzie spędza tylko tyle czasu, ile wymaga tego czynność skorzystania z szafki uczniowskiej, a następnie opuszcza budynek szkoły.
 30. Należy unikać zgromadzeń po wyjściu z budynku szkoły. 
 31. Wyjście z budynku szkoły odbywać się będzie ruchem jednostronnym drzwiami głównymi od ul. Polanki.