Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 (Ministerstwo Edukacji Narodowej):

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 w V LO w Gdańsku  

plik do pobrania

Lp Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1 września 2021 r. godz. 930 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

2. Spotkanie wychowawców z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas I.

1 września 2021 r.

Klasy 1a, 1b, 1c – godz. 1700

Klasy 1d, 1e – godz. 1745

3. Wyjazd integracyjny klas pierwszych. 

2-3 września 2021 r. 

4. Rada Pedagogiczna. 14 września 2021 r. godz. 1430
5. Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas II-III (Aula).

14 września 2021 r. godz. 1700 – klasy 2 

15 września 2021 r. godz. 1700 – klasy 3 ponadpodstawowe 

16 września 2021 r. godz. 1700 – klasy 3 ponadgimnazjalne

6. Konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

9 listopada 2021 r. godz. 1700

7. Termin powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów i uczniów  o wynikach klasyfikacji śródrocznej klas I, II, III
– zagrożenia ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i zachowania (oceny obniżone).
6 grudnia 2021 r. poniedziałek
8.

Klasyfikacja śródroczna klas I, II, III – termin wystawiania ocen.

13 grudnia 2021 r.
9. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I, II, III. 20 grudnia 2021 r. poniedziałek, godz. 1430
10. Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2021 r.
11. Próbny egzamin maturalny.  Wg kalendarza wydawnictwa Nowa Era 
12. Zebranie wychowawców z rodzicami/opiekunami prawnymi
stycznia 2022 r.  
13. Bal studniówkowy. 4 lutego 2022 r. (piątek)
14. Ferie zimowe. 14 – 25 lutego 2022 r.
15. Konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi.  10 marca 2022 r.  
16. Termin powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów i uczniów klas maturalnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocenami obniżonymi  zachowania w klasyfikacji rocznej klas maturalnych 28 marca 2022 r. 
17. Termin wystawienia i powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych uczniów (na piśmie) i uczniów o przewidywanych ocenach w klasyfikacji rocznej klas maturalnych.   11 kwietnia 2022 r.   
18. Wiosenna przerwa świąteczna 14  19 kwietnia 2022 r. (czwartek – wtorek) 
19. Terminy sprawdzianów wiedzy i umiejętności na poziomie klas I. 

28 marca 2022 – język polski 

12 kwietnia 2022 matematyka – poziom podstawowy 

20 kwietnia 2022 – drugi język (niemiecki, rosyjski, hiszpański) 

20. Terminy sprawdzianów wiedzy i umiejętności na poziomie klas II. 

28 marca 2022 – język polski 

12 kwietnia 2022 matematyka – poziom podstawowy 

20 kwietnia 2022 – pierwszy przedmiot rozszerzony profilowy 

28 kwietnia 2022 – drugi przedmiot rozszerzony profilowy

22. Terminy sprawdzianów wiedzy i umiejętności na poziomie klas III. 

28 marca 2022 – język polski 

12 kwietnia 2022 matematyka – poziom podstawowy 

20 kwietnia 2022 – pierwszy przedmiot rozszerzony 

28 kwietnia 2022 – drugi przedmiot rozszerzony 

23. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III

25 kwietnia 2022 r. godz. 1430 

24. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 29 kwietnia 2022 r.  
25. Egzamin maturalny w sesji wiosennej Wg harmonogramu Dyrektora CKE Maj 2022.
26. Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas I i II o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i ocenami obniżonymi zachowania 27 maja 2022 r.
27. Spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas I, II i III.  30 maja 2022 r. 
28. Dni wolne od zajęć
  1. 15.10.2021r. (piątek) 
  2. 02.11.2021 r. (wtorek)
  3. 12.11.2021 r. (piątek)
  4. 07.01.2022 r. (piątek)
  5. 02.05.2022 r. (poniedziałek)
  6. 17.06.2022 r. (piątek) 
29. Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach obniżonych zachowania. 10 czerwca 2022 r. 
30. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 20 czerwca 2022 r. 
31. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
24 czerwca 2022 r. 
32. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
33. Podsumowująca Rada Pedagogiczna czerwiec 2022 r.