Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 (Ministerstwo Edukacji Narodowej):

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego/kalendarz-roku-szkolnego-2018-2019.html

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w V LO w Gdańsku

lp wydarzenie termin
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r. godz. 830 msza święta – Kościół Cystersów
3 września 2018 r. godz. 930 aula
2. Spotkanie Dyrekcji i Wychowawców z rodzicami uczniów klas I 3 września 2018 r. godz. 1700
3. Spotkanie Dyrekcji i Wychowawców z rodzicami uczniów klas I i II 18 września 2018 r. godz. 1700 szkolenie nt. cyberprzemocy – aula
4. Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas III 19 września 2018 r. godz. 1700 spotkanie nt. egzaminu maturalnego i studniówki
5. Rada Pedagogiczna 17 września 2018 r. godz. 1430
6. Zebranie wychowawców i nauczycieli z rodzicami 8 listopada 2018 r. godz. 1700
7. Termin powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów i uczniów o wynikach klasyfikacji śródrocznej klas I, II, III – zagrożenia ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i zachowania (oceny obniżone) 6 grudnia 2018 r.
8. Szkolenia Rady Pedagogicznej Terminy zostaną ustalone pod koniec września 2018 r.
9. Klasyfikacja śródroczna klas I, II, III – termin wystawiania ocen 13 grudnia 2018 r.
10. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I, II, III 20 grudnia 2018 r. godz. 1430
11. Zimowa przerwa świąteczna 24 – 31 grudnia 2018 r.
12. Zebranie wychowawców z rodzicami/opiekunami prawnymi 8 stycznia 2019 r.
13. Studniówka 19 stycznia 2019 r.
14. Ferie zimowe 11 – 22 lutego 2019 r.
15. Zebranie wychowawców i nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi 14 marca 2019 r.
16. Termin powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów i uczniów klas maturalnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocenami obniżonymi zachowania w klasyfikacji rocznej klas maturalnych 23 marca 2019 r.
17. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
18. Terminy sprawdzianów wiedzy i umiejętności na poziomie klas I i II 22 marca 2019 r.
język angielski – klasy I,
wybrany przedmiot (biologia, historia, geografia, fizyka) – klasy II
28 marca 2019 r.
język polski – klasy II,
matematyka – klasy I
10 kwietnia 2019 r.
drugi język obcy – klasy I,
wybrany przedmiot – klasy II
(chemia, WOS, informatyka, język angielski rozszerzony dot. klas II c, d)
16 kwietnia 2019 r.
matematyka – klasy II,
język polski – klasy I
19. Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych uczniów (na piśmie) i uczniów o przewidywanych ocenach w klasyfikacji rocznej klas maturalnych 2 kwietnia 2019 r.
20. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III 16 kwietnia 2019 r. godz. 1430
21. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 26 kwietnia 2019 r. godz. 1500
22. Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
– część ustna
– część pisemna
9 maja – 25 maja 2019 r.
6 maja – 23 maja 2019 r.
23. Spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas I i II 28 maja 2019 r.
24. Dni wolne od zajęć 1. 11.10.2018 r.
2.11.12.2018 r.
3. 02.11.2018 r.
4. 29.04.2019 r.
5. 30.04.2019 r.
6. 02.05.2019 r.
7. 08.05.2019 r.
8. 13.05.2019 r.
9. 21.06.2019 r.
25. Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas I i II o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i ocenami obniżonymi zachowania 17 maja 2019 r.
26. Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach obniżonych zachowania 31 maja 2019 r.
27. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 14 czerwca 2019 r.
28. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 19 czerwca 2019 r.