Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 (Ministerstwo Edukacji Narodowej):
https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w V LO w Gdańsku  

Lp Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r. godz. 930 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
2. Spotkanie Wychowawców  z rodzicami uczniów klas I 1 – 5 września 2020 r. godz. 1800
3. Rada Pedagogiczna – zdalna 15 września 2020 r. godz. 1430
4. Spotkanie Dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas II-III – zdalne 17 września 2020 r. godz. 1700
5. Zebranie wychowawców i nauczycieli z rodzicami 12 listopada 2020 r. godz. 1700
6. Termin powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów i uczniów  o wynikach klasyfikacji śródrocznej klas I, II, III
– zagrożenia ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i zachowania (oceny obniżone)
4 grudnia 2020 r. piątek
7. Szkolenia Rady Pedagogicznej Terminy zostaną ustalone pod koniec września 2020 r.
8. Klasyfikacja śródroczna klas I, II, III – termin wystawiania ocen 11 grudnia 2020 r.
9. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I, II, III 18 grudnia 2020 r. piątek godz. 1430
10. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
11. Ferie zimowe 02 – 15 stycznia 2021 r.
12 Zebranie wychowawców z rodzicami/opiekunami prawnymi 21 stycznia 2021 r. 
14. Zebranie wychowawców  i nauczycieli  z rodzicami/opiekunami prawnymi klas I, II i III 23 marca 2021 r. wtorek
15. Termin powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów i uczniów klas maturalnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 i ocenami obniżonymi  zachowania w klasyfikacji rocznej klas maturalnych
31 marca 2021 r. (środa)
16. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r. (wtorek-czwartek)
17. Termin wystawienia i powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych uczniów (na piśmie) i uczniów o przewidywanych ocenach w klasyfikacji rocznej klas maturalnych 16 kwietnia 2021 r. (piątek)      
18. Terminy sprawdzianów wiedzy i umiejętności na poziomie klas I i II 26 marca 2021 r. piątek język angielski – kl. I, język angielski – kl. II po podstawówce, wybrany przedmiot (biologia, historia, geografia, fizyka)- klasy II
8 kwietnia 2021 r. czwartek język polski – kl. II, matematyka – kl. I
14 kwietnia 2021 r. środa drugi język obcy – klasy I,  kl. II po szkole podstawowej, wybrany przedmiot – klasy II
(chemia, WOS, informatyka, język)
20 kwietnia 2021 r.
matematyka – klasy II,
język polski – klasy I
19. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III 26 kwietnia 2021 r. godz. 1430
20. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 30 kwietnia 2021 r. godz. 1500  
21. Egzamin maturalny w sesji wiosennej

 

Wg harmonogramu Dyrektora CKE Maj 2021.
22. Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas I i II o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i ocenami obniżonymi zachowania 24 maja 2021 r.
23. Spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas I i II 24 maja 2021 r.
24. Dni wolne od zajęć

1.     13.10.2020 r. 
2.     02.11.2020 r.
3.     21 i 22.12.2020 r.
4.     07.05.2021 r. /bez zajęć dyd./
5.     04.06.2021 r.

25. Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach obniżonych zachowania 14 czerwca 2021 r.
26. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 21 czerwca 2021 r.
27. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
28. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
29. Podsumowująca Rada Pedagogiczna 30 czerwca 2021 r. środa, godz. 900