Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 (Ministerstwo Edukacji Narodowej):

https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-20192020

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 w V LO w Gdańsku

lp wydarzenie termin
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r. godz. 830 msza święta – Kościół Cystersów
2 września 2019 r. godz. 930 dziedziniec szkoły
2. Rada Pedagogiczna 16 września 2019 r. godz. 1430
3. Spotkanie Wychowawców z rodzicami uczniów klas I i II 18 września 2019 r. godz. 1700
4. Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas III 18 września 2019 r. godz. 1715 spotkanie nt. egzaminu maturalnego i studniówki
5. Zebranie wychowawców i nauczycieli z rodzicami 12 listopada 2019 r. godz. 1700
6. Termin powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów i uczniów o wynikach klasyfikacji śródrocznej klas I, II, III – zagrożenia ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i zachowania (oceny obniżone) 5 grudnia 2019 r.
7. Szkolenia Rady Pedagogicznej Terminy zostaną ustalone pod koniec września 2019 r.
8. Klasyfikacja śródroczna klas I, II, III – termin wystawiania ocen 12 grudnia 2019 r.
9. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I, II, III 19 grudnia 2019 r. godz. 1430
10. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
11. Zebranie wychowawców z rodzicami/opiekunami prawnymi 8 stycznia 2020 r.
12. Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.
13. Studniówka 31 stycznia 2020 r. (piątek)
14. Zebranie wychowawców i nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi klas I, II, III 23 marca 2020 r.
15. Termin powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów i uczniów klas maturalnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocenami obniżonymi zachowania w klasyfikacji rocznej klas maturalnych 23 marca 2020 r.
16. Termin powiadomienia na piśmie  rodziców/prawnych opiekunów i uczniów klas maturalnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocenami obniżonymi zachowania w klasyfikacji rocznej klas maturalnych 8 kwietnia 2020 r.
17. Wiosenna przerwa świąteczna 09 – 14 kwietnia 2020 r.
18. Terminy sprawdzianów wiedzy i umiejętności na poziomie klas I i II 27 marca 2020 r.
język angielski – klasy I,
wybrany przedmiot (biologia, historia, geografia, fizyka) – klasy II
06 kwietnia 2020 r.
język polski – klasy II,
matematyka – klasy I
22 kwietnia 2020 r.
drugi język obcy – klasy I,
wybrany przedmiot – klasy II
(chemia, WOS, informatyka, język angielski rozszerzony dot. klas II c, d)
28 kwietnia 2020 r.
matematyka – klasy II,
język polski – klasy I
19. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III 20 kwietnia 2020 r. godz. 1430
20. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 24 kwietnia 2020 r. godz. 1500
21. Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
– część ustna
– część pisemna
4 maja – 22 maja 2020 r.
4 maja – 21 maja 2020 r.
22. Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas I i II o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i ocenach obniżonych zachowania 25 maja 2020 r.
23. Spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów klas I i II 25 maja 2020 r.
24. Dni wolne od zajęć 1. 15.10.2019 r.
2. 02.01.2020 r.
4. 03.01.2020 r.
5. 06.05.2020 r.
7. 11.05.2020 r.
8. 12.06.2020 r.

 

25. Termin powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach obniżonych zachowania 15 czerwca 2020 r.
26. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 22 czerwca 2020 r.
27. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
28. Ferie letnie 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
29. Podsumowująca Rada Pedagogiczna 30 czerwca 2020 r.