Rekrutacja 2020/2021

Wersja zaktualizowana (16.06.2020)
zmiany wynikają z zaleceń epidemiologicznych


Karta informacyjna (pdf)
Kart informacyjna (docx)

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drogi Kandydacie,

                Nieczęsto w zabytkowym budynku możesz odnaleźć swoją przyszłość, a w stuletnich murach energię i entuzjazm. W „Piątce”, chociaż historia przechadza się tuż koło Ciebie, Ty korzystasz na co dzień z mobilnych aplikacji oraz wifi. Przebywasz w gwarnym tłumie ludzi ciekawych świata. Dużo się uczysz, ale jednocześnie na wyciągnięcie ręki masz sztukę, sport, udział w przedstawieniach, naukowe wykłady, przedmiotowe konkursy, atrakcyjne wycieczki i występy sceniczne. Narzekasz na tłok, za to co chwilę spotykasz znajomych. Zaczynasz o siódmej trzydzieści, ale dzięki temu wcześniej kończysz. Klasówki spędzają Ci sen z powiek, za to potem zdajesz maturę z wysokim wynikiem. Być może i tak nie uwierzysz, póki sam tu nie wstąpisz. Drzwi zawsze są otwarte, a wszystkie drogi prowadzą na ulicę Polanki, pod numer 130.

Zapraszamy!

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
Elżbieta Piszczek

 

REGULAMIN REKRUTACJI
DO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDAŃSKU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. KLASY PROPONOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 2. Oferta edukacyjna:

Symbol profilu

oddziału

Nazwa oddziału

Zajęcia edukacyjne nauczane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Ukierunkowanie profilu klasy na przykładowe kierunki studiów

A

Biologiczno-chemiczno-matematyczny (medyczny)

Biologia
Chemia
Matematyka (dla chętnych)

Język angielski
Język niemiecki

Medycyna, farmacja, stomatologia, fizykoterapia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia, chemia, oceanografia

B

Matematyczno-fizyczno-informatyczny (politechniczny)

Matematyka
Fizyka
Informatyka

Język angielski,
Język niemiecki/język rosyjski

Studia politechniczne oraz kierunki uniwersyteckie typu matematyka, fizyka, informatyka, zarządzanie, oceanografia, mechatronika, nanotechnologia

C

Matematyczno-fizyczno-językowy (politechniczny)

Matematyka
Fizyka
Język angielski

Język angielski,
Język niemiecki/język rosyjski

D

Dwujęzyczny finansowo-biznesowy

Matematyka
Geografia
Język angielski (poziom dwujęzyczny)

 

Język angielski,
Język niemiecki

studia politechniczne, przedmioty ścisłe, ekonomiczne na uniwersytetach oraz na innych uczelniach technicznych

 

E

Uniwersytecki

Język polski
Historia
Wiedza
o społeczeństwie

 

Język angielski

Język niemiecki

Prawo, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, nauki polityczne, pedagogika, filozofia, administracja

 1. W każdej z proponowanych klas istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowej liczby godzin nauczania przedmiotów wg aktualnej diagnozy potrzeb. Ponadto Szkoła proponuje możliwość dodatkowej nauki języków: rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego i łacińskiego niezależnie od profilu.

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ W V LO

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym (maksimum 200), której składnikami są:
  1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach ww. egzaminu (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100). Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu języka polskiego i matematyki, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,35. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
  2. Punkty uzyskane za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 72), maksymalnie po 18 za każdy przedmiot, przydzielane wg schematu: celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.) w zależności od klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiega naliczane wg następujących zasad:

KLASA

Punkty rekrutacyjne dotyczą ocen z:

A

 • języka polskiego
 • matematyki
 • biologii
 • chemii

B

 • języka polskiego
 • matematyki
 • fizyki
 • języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka rosyjskiego – jeżeli kandydat uczył się dwóch z w/w języków obcych jako obowiązkowych, pod uwagę bierzemy ten z języków, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę uzyskaną w klasyfikacji końcowej

C

 • języka polskiego
 • matematyki
 • fizyki
 • języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka rosyjskiego – jeżeli kandydat uczył się dwóch z w/w języków obcych jako obowiązkowych, pod uwagę bierzemy ten z języków, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę uzyskaną w klasyfikacji końcowej

D

 • języka polskiego
 • matematyki
 • geografii
 • języka angielskiego

E

 • języka polskiego
 • matematyki
 • historii
 • języka angielskiego

Jeśli język obcy nauczany był w ramach zajęć dodatkowych, wówczas oceny tej nie bierze się pod uwagę, nawet jeśli jest wyższa od oceny za zajęcia obowiązkowe.

  1. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji (maksymalna ilość punktów do uzyskania – 28), na które składają się:
   • ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów,
   • osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
    w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
   • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.
 1. Za osiągnięcia wymienione w poz. 1c-3) punkty przyznaje się zgodnie z wytycznymi zawartymi
  w komunikacie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie z dnia 31 stycznia 2020 r.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są do V LO w pierwszej kolejności na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego, niezależnie od przyjętych przez szkołę kryteriów rekrutacji.
 3. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku sprawdzianu kompetencji językowych (maksymalnie 50) do klasy dwujęzycznej są mnożone przez 0,02, a następnie doliczane do łącznej liczby punktów rekrutacyjnych uzyskanych za osiągnięcia wymienione w pkt. 1.
 4. Kandydaci do klasy dwujęzycznej posiadający certyfikat z języka angielskiego na poziomie minimum B2 FCE, CAE lub CPE (Proficiency), którzy okażą do wglądu oryginał certyfikatu i złożą wraz z dokumentami jego potwierdzoną kopię, zostaną zwolnieni z obowiązku przystąpienia do tego sprawdzianu otrzymując równocześnie maksymalną liczbę punktów. Taki rodzaj zwolnienia dotyczy również finalistów i laureatów olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego.
 5. Jeśli kandydat do klasy dwujęzycznej nie spełni wymagań sprawdzianu kompetencji językowych, będzie traktowany jako osoba składająca podanie o przyjęcie do klasy wybranej przez siebie w dalszej kolejności.
 6. Do V LO w Gdańsku przyjmowani są kandydaci z najwyższą łączną punktacją uzyskaną wg kryteriów podanych w pkt. 1.
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym preferencje
  w przyjęciu otrzymują kolejno:
  1. kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone  w rodzinach zastępczych;
  3. kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność, niepełnosprawność jednego  z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 8. Szczegółowe kryteria ex aequo dotyczące przyjmowania kandydatów do poszczególnych klas, którzy otrzymali taką samą sumę punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną wyszczególnione w ofercie edukacyjnej szkoły w systemie rekrutacji elektronicznej KSEON.
 9. Do klasy pierwszej są przyjmowani tylko kandydaci, którzy złożą oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 10. Kandydat do klasy pierwszej powinien wykazywać się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (orientacyjnie po 2-3 latach nauki), ponieważ we wszystkich klasach pierwszych w V LO przewidziana jest nauka tego języka wg programu kontynuacji.
 11. Kandydat do V LO winien uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym minimalną łączną liczbę punktów wynoszącą 130. Kandydatury z mniejszą liczbą punktów będą automatycznie odrzucane przez system elektronicznej rekrutacji KSEON.
 12. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje – art. 165 i 166 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę
  w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655 z późn. zm.).
 13. W przypadku osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogły przystąpić do egzaminu ósmoklasisty (art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.), szczególnych przypadkach losowych (art. 44zz. ust. 2 ustawy) i przypadku sprzężonych niepełnosprawności (art. 44zw. ust. 2 ustawy), sposoby przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej reguluje rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737 8)
 14. Rodzic lub opiekun prawny kandydata może odwołać się od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do szkoły. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie do 3 dni od daty wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Wniesienie do dyrektora V LO w Gdańsku odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od daty otrzymania odmowy przyjęcia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od daty złożenia odwołania do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.*

 

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

 1. Szkoła przyjmuje zgłoszenia kandydatów w okresie od 15.06.2020 r. do
  22.06.2020 r., godz. 15.00 (dotyczy jedynie kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej finansowo-biznesowej)
  – 10.07.2020 r., godz.15.00 (dotyczy kandydatów do pozostałych klas)

W powyższych terminach należy przekazać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną następujące dokumenty (patrz punkt 5):

 1. dwie fotografie – w przypadku, gdy dokumenty składa się drogą elektroniczną (patrz punkt 4 poniżej), fotografie winny być wykonane w rozdzielczości minimum 300 dpi, a w wiadomości e-mail należy podać imię i nazwisko kandydata, numer systemowy oraz klasę pierwszego wyboru – A, B, C, D lub E. Fotografie w pliku z rozszerzeniem jpg prosimy wysyłać na adres j.rog@lo5.edu.gdansk.pl
 2. odpis aktu urodzenia,
 3. wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji KSEON (dostępnego pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl) zawierający zgłoszenie kandydata, jego listę preferencji, opatrzony własnoręcznym podpisem i podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, (w przypadku kandydatów do klasy dwujęzycznej terminem jej dostarczenia jest tak, jak dla pozostałych klas 10 lipca)

W związku z obecną sytuacją epidemiczną możliwa jest zmiana w tym zakresie. Informacja ta będzie udostępniona na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.

 1. W terminie od dnia 31.07 do 04.08.2020 r. (godz.15.00), należy do szkoły dostarczyć potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Jeśli kandydat zostanie przyjęty do szkoły, wówczas zobowiązany jest potwierdzić wolę podjęcia nauki w V LO poprzez dostarczenie w terminie 13 – 18.08.2020 r. do godz. 15.00 następujących dokumentów:
  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  2. karty zdrowia,
  3. wypełnionej karty informacyjnej ucznia przyjętego do klasy I V LO w roku szkolnym 2020/2021 (do pobrania ze strony szkoły lub dostępną w sekretariacie).
 3. Wyżej wymienione dokumenty może kandydat złożyć osobiście lub za pośrednictwem rodziców bądź prawnych opiekunów. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły lub w wymaganym terminie nie potwierdzą woli podjęcia nauki mogą zostać odebrane jedynie przez rodziców lub prawnych opiekunów. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest posiadanie przez rodziców lub opiekunów kandydata Profilu Zaufanego w systemie ePUAP. 
 4. Składanie niezbędnej dokumentacji przez kandydata do V LO wymaganej w procesie rekrutacyjnym będzie możliwe poprzez:
  • wysłanie na adres: sekretariat@lo5.edu.gdansk.pl pełnej dokumentacji wymaganej na danym etapie rekrutacji w formie elektronicznej (skanów)
  • wysłanie ww. dokumentacji drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres:
   Komisja Rekrutacyjna V Liceum Ogólnokształcącego, 80-322 Gdańsk, ul. Polanki 130
 5. Jeśli Kandydat zostanie zakwalifikowany do V LO, a do momentu opublikowania listy zakwalifikowanych kontaktował się ze szkołą wyłącznie na drodze elektronicznej, to wówczas oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty należy obowiązkowo dostarczyć (osobiście lub pocztą/kurierem) do 18.08.2020 r., godz. 15.00.*

TERMINARZ REKRUTACJI

TERMIN

CZYNNOŚĆ

0d 15.06.2020 r.

do 22.06.2000 r.-
 w przypadku kandydatów do klasy dwujęzycznej

do 10.07.2020 r. – w przypadku pozostałych klas

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30.06.2020 r

godz. 13.00

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych) – przed przystąpieniem do sprawdzianu kandydat obowiązany jest wylegitymować się dokumentem tożsamości (np. legitymacją szkolną)

09.07.2020 r

podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej

26.06-10.07.2020 r.

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopię lub oryginał)

31.07-04.08.2020 r do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopię lub oryginał)

możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje

Do 04.08.2020 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i przedłożonej przez kandydatów dokumentacji rekrutacyjnej

Do 11.08.2020 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną osiągnięć kandydatów wg przedłożonej przez nich dokumentacji rekrutacyjnej

12.08.2020 r.

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

do 18.08.2020 r. do godz. 15.00

potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty informacyjnej ucznia przyjętego do V LO, a także karty zdrowia

19.08.2020 r. do godz. 14.00

 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

   1. TERMINY SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH:

30.06.2020 r.

godz. 13.00

sprawdzian pisemny z języka angielskiego

09.07.2020 r.

godz. 13.00

informacja o wynikach sprawdzianu

Przed przystąpieniem do sprawdzianu kandydat obowiązany jest wylegitymować się dokumentem tożsamości (np. legitymacją szkolną)

Na sprawdzian kompetencji z języka angielskiego stawia się kandydat, który wybrał V LO jako szkołę I wyboru do klasy dwujęzycznej (klasa ta nie musi być pierwszym wyborem wszystkich innych preferencji wyboru oddziału czy szkoły). Jeśli kandydat wybrał klasę dwujęzyczną w V LO jako kolejny wybór (nie pierwszy), pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego z innej szkoły jako szkoły I wyboru do klasy dwujęzycznej będą przez Komisję Rekrutacyjną V LO honorowane.*

  1. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SPRAWDZIANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ
   Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
   a) UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
   Rozumienie ogólnego sensu oraz głównych punktów dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników języka.
   2. Rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których znaczenia uczeń może domyślić się z kontekstu.
   3. Właściwe reagowanie na wypowiedź rozmówcy.
   4. Rozumienie dłuższych i bardziej złożonych tekstów.
   5. Rozumienie tekstu narracyjnego.
   6. Rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe.
   7. Rozumienie ogólnego sensu tekstu przy pobieżnym czytaniu.
   8. Wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.
   9. Prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.

   b) GRAMATYKA:
   1. Rzeczowniki: Liczba mnoga regularna, nieregularna, tworzenie dopełniacza. Rzeczowniki policzalne
   i niepoliczalne.
   2. Przymiotniki: stopniowanie regularne, opisowe i nieregularne.
   3. Zaimki: w tym dzierżawcze, zwrotne i złożenia typu something, somebody, nothing, itd.
   4. Liczebniki główne i porządkowe. Podawanie liczb, dat, czasu.
   5. Czasy:
   • Present Simple
   • Present Continuous
   • Present Perfect
   • Past Simple
   • Past Continuous
   • Past Perfect
   • Future Simple
  1. Zdania warunkowe 0, I, II typu
  2. Strona bierna
  3. Czasowniki modalne: can, could, may, should, must,
  4. GERUND oraz INFINITIVE (w tym to be able to, would like to, to have to, used to, to be used to)
  5. Mowa zależna.
  6. Wyrażenia przyimkowe: to be interested in, to be good at, to be keen on, to be fond of, to be afraid of, to be ashamed of, to be fed up with itd.
  7. Przedimki: the, a/an; zero article oraz określniki typu some, any, much, many, a lot of, a few, few, a little, little.
  8. Sposoby wyrażania przyszłości: to be going to, Present Continuous, may
  9. Zdania przydawkowe z: who, which, whose, that

  1. ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  1. Sprawdzian przeprowadza się co roku wg terminarza sprawdzianów kompetencji językowych ustalonego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
  2. Sprawdzian ma formę pisemną i testuje następujące umiejętności:
   – rozumienie tekstu czytanego,
   – znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych.
  3. Do sprawdzianu przystępują wyłącznie kandydaci do V LO, którzy na swojej liście preferencji zaznaczyli klasę o profilu dwujęzycznym z językiem angielskim.
  4. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku sprawdzianu kompetencji językowych (maksymalnie 50) do klasy dwujęzycznej są mnożone przez 0,02, a następnie doliczane do łącznej liczby punktów rekrutacyjnych.
  5. Kandydaci posiadający certyfikaty FCE, CAE i CPE (Proficiency), którzy okażą do wglądu oryginał certyfikatu i złożą wraz z dokumentami jego kopie, są zwolnieni z obowiązku przystępowania do sprawdzianu, otrzymując równocześnie maksymalną liczbę punktów. Taki rodzaj zwolnienia dotyczy również finalistów
   i laureatów olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego.
  6. Aby zaliczyć sprawdzian, należy uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.
  7. Sprawdzian trwa 60 minut i składa się z zadań na rozumienie tekstów pisanych (3), sprawdzających znajomość funkcji językowych (2) oraz znajomość środków językowych (4).
  8. Za sprawdzian można uzyskać maksymalnie 50 pkt – za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się jeden punkt. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.
  9. Osoby posiadające zaświadczenie o dysleksji mają obowiązek przynieść takie zaświadczenie w momencie dostarczenia dokumentów do weryfikacji zgłoszenia w systemie KSEON.
  10. Wniosek do wglądu do ocenionego sprawdzianu pisemnego kompetencji językowych przysługuje wyłącznie kandydatowi do V LO oraz jego rodzicom/prawnym opiekunom. Wniosek o wgląd adresuje się do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, który określa termin i miejsce oraz warunki wglądu. Rozstrzygnięcie zastrzeżeń dotyczących sprawdzenia pracy następuje w trybie niezwłocznej decyzji Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, którą komunikuje kandydatowi lub/i rodzicom/opiekunom prawnym kandydata i sporządza notatkę uprawniającą do wprowadzenia korekt wyniku sprawdzianu lub ich zaniechania w systemie rekrutacji.

* Zmiany dokonano w dniu 16.06.2020 r.