Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane na dany rok szkolny. Mogą się o nie ubiegać uczniowie z najwyższą w szkole średnią ocen, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Wniosek o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest udostępniany na stronie Kuratorium Miasta Gdańska pod koniec każdego roku szkolnego. Można go również uzyskać w sekretariacie szkoły.  


Warto odwiedzić stronę V LO poświęconą Stypendystom