Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Celem programu, zgodnie z którym uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mogą ubiegać się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Generowanie wniosków jest możliwe w kolejnych edycjach programu, w czerwcu/lipcu.

Ze szczegółami programu, wymaganiami wobec kandydatów oraz dokumentacją można zapoznać się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu. 

 

Elektroniczne generatory wniosków dotyczące stypendiów finansowanych z budżetu województwa pomorskiego oraz w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – IV edycja” zostaną uruchomione w połowie czerwca br.

 

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

  1. finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego– nabór wniosków do 31 lipca 2021 r. –  w przypadku ucznia, który w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

1)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

2)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

3)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:

–      w przypadku Ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,

–      w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

  1. finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – nabór wniosków do 31 lipca 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

1)    w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

2)    w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

3)    w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):

  1. a)w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej
    w szkole innego typu – co najmniej 5,5,
  2. b)w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
  3. c)w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych,
    informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

 

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy załączone do treści niniejszej wiadomości (załączniki stanowią wersje ujednolicone Regulaminów – zawierające zmiany wprowadzone przedmiotową uchwałą).

 1.  https://www.vlo.gda.pl/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin-stypendialny_-stypendia-z-budzetu-wojewodztwa-pomorskiego_Zalacznik-nr-1.pdf

2. https://www.vlo.gda.pl/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin-stypendialny_-stypendia-w-ramach-projektu_Pomorski-program-pomocy-stypendialnej_Zalacznik-nr-2.pdf

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium).

Informacja o uruchomieniu naboru wniosków wraz z linkiem do Elektronicznego generatora wniosków upowszechniona zostanie na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu – www.des.pomorskie.eu oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.