Polityka prywatności

  1. Administratorem Danych Osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk;
  2. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji zobowiązań edukacyjnych i dydaktycznych nałożonych na szkołę przez prawo oświatowe i władze miasta Gdańsk, a także na podstawie Twojej zgody lub rodzica/opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane;
  5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Posiadam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Inspektorem Ochrony Danych jest Eliza Łuczkiewicz-Sztuka iod@rodo-edu.pl
  8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;