Wydawanie duplikatów

Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku informuje, że w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału:

  • świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego,
  • świadectwa dojrzałości (dot. starej matury),
  • legitymacji szkolnej (wersja papierowa)

w celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy:

1. Dokonać wpłaty 26 złotych (dot. świadectwa) lub 9 złotych (dot.legitymacji) na podane poniżej konto bankowe V LO w Gdańsku, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata, imię i nazwisko, data ukończenia szkoły (dot. świadectwa), klasa (dot. legitymacji)

26 1240 1268 1111 0010 3850 4656 w Banku PeKaO SA

2. Zwrócić się pisemnie do V LO w Gdańsku z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym poniżej formularzu, dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty.

Jednocześnie informujemy, że z chwilą wydania duplikatu, traci ważność oryginał dokumentu.

W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy zwrócić go do V LO w Gdańsku.

Zarządzenie 1/2022 Dyrektora V LO w Gdańsku 

wniosek o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości (pdf)

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (pdf)


W przypadku zagubienia e-legitymacji nie dokonujemy płatności na konto Miasta tylko zgłaszamy ten fakt do sekretariatu szkoły. Wtedy będzie można uzyskać informacje o dalszej procedurze.