Erasmus +

Erasmus +: „Faces of the past: Re-imaging the European history between Gdańsk and Hamburg.”

Projekt realizowany jest we współpracy z Niemcami, a dokładnie z Otto Hahn Schule w Hamburgu. Zadaniem projektu jest wykonanie wystawy, która będzie przybliżać i propagować wspólne dzieje naszych dwóch portowych miast. W ramach realizacji zadań projektu 15 uczniów z Polski pojedzie w maju 2019 roku na tydzień do Niemiec, gdzie razem z niemieckimi uczniami będą omawiać, planować i zbierać źródła oraz informacje dotyczące trzech obszarów projektu:

 • Czasy Hanzy
 • Migracja XIX wieku
 • Ruchy wolnościowe i społeczne w latach 80-tych i 90-tych.

Druga część projektu odbędzie się już we wrześniu w Polsce, kiedy to niemieccy uczniowie przyjadą na wymianę i wspólnie z naszymi uczniami rozpoczną prace nad ostatecznym kształtem wystawy. Jednocześnie na koniec pobytu naszych niemieckich koleżanek i kolegów wystawa zostanie zaprezentowana szerokiej publiczności.

Opiekunem techniczno-organizacyjnym projektu jest p. Magdalena Bajkow.

Opiekunem merytorycznym projektu jest p. Jerzy Majewski.

Projekt „Faces of the past: Re-imaging the European history between Gdańsk and Hamburg.” jest w pełni realizowany z funduszy UE w ramach międzynarodowego programu Erasmus +.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie Erasmus +

Faces of the past: Re-imaging the European history between Gdańsk and Hamburg

 1. Uczestnikiem projektu mogą zostać uczennice i uczniowie klas I i II V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
 2. Realizacja projektu odbywa się od 01.09.2018 – 01.10.2019.
 3. Finansowanie projektu odbywa się w całości ze środków UE w ramach międzynarodowego programu Erasmus +.
 4. Celami projektu jest:
  – zdobycie i poszerzenie wiedzy o Gdańsku i Hamburgu,
  – zdobycie i poszerzenie wiedzy o Hanzie i wymianie handlowej w XV wieku,
  – zdobycie i poszerzenie wiedzy o ruchach migracyjnych w XIX wieku,
  – zdobycie i poszerzenie wiedzy o ruchach społecznych i wolnościowych na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku,
  – uświadomienie uczestnikom projektu oraz szerszej publiczności, poprzez wystawę, punktów wspólnych w historii Gdańska oraz Hamburga,
  – uświadomienie szerokiego kontekstu wspólnych zagadnień dla Gdańska i Hamburga,
  – uświadomienie podobieństw pomiędzy Gdańskiem i Hamburgiem,
  – propagowanie historii, a szczególnie wspólnej historii Gdańska i Hamburga,
  – wykształcenie umiejętności tworzenia wystawy,
  – wykształcenie umiejętności opowiadania o historii za pomocą przedmiotów,
  – wykształcenie umiejętności pracy w grupie
 1. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 2. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej w Niemczech.
 3. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
 4. Każdy zainteresowany uczeń może zostać uczestnikiem projektu.
 5. Do zadań uczniów, podczas pracy nad projektem, należy:
  – udział w wyznaczonych spotkaniach i zajęciach grup projektowych,
  – wyszukiwanie informacji dot. projektu,
  – wyszukiwanie źródeł oraz przedmiotów (np. zdjęć, map, ilustracji) dot. projektu,
  – wymiana informacjami oraz przedmiotami z grupą oraz pozostałymi uczestnikami projektu,
  – bieżąca komunikacja z uczestnikami oraz nauczycielami koordynującymi,
  – rzetelna i terminowa praca nad projektem, 
  – współpraca i towarzyszenie uczniom z zagranicy podczas ich pobytu w Polsce,
  – reprezentacja i promowanie projektu podczas ważnych uroczystości i wystąpień,
  – odpowiedzialni za realizację projektu są uczniowie, którzy biorą w nim udział,
  – rola nauczycieli ogranicza się do administrowania oraz koordynowania i kontrolowania postępu prac.

 

Kryteria kwalifikacji uczniów do projektu Erasmus +

Faces of the past: Re-imaging the European history between Gdańsk and Hamburg

 1. Uczestnikiem projektu może zostać każda uczennica i uczeń I i II klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
 2. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.
 3. Uczniowie zainteresowani powinni wykazać się:
  • zainteresowaniem historią,
  • zainteresowaniem pracą artystyczną,
  • zainteresowaniem kulturą, gospodarką oraz zagadnieniami społecznymi,
  • umiejętnościami pracy zespołowej,
  • umiejętnością posługiwania się językiem angielskim,
  • wolą i zaangażowaniem w pracę nad projektem.
 4. Dodatkowo uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w projekcie.
 5. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie nie mogą mieć zaległości w nauce oraz zagrożeń, a także muszą charakteryzować się nienaganną postawą, jako reprezentanci V Liceum Ogólnokształcącego.
 6. Ostateczny wybór uczestników projektu należy do nauczycieli koordynujących, na podstawie ich dotychczasowego dorobku, po konsultacjach z wychowawcami oraz dyrekcją.
 7. Jeżeli uczeń wyrazi chęć opuszczenia projektu, może to zrobić w dowolnym momencie.
 8. Jeżeli uczeń wycofa się z projektu, kiedy zostaną już poczynione opłaty za jego osobę (np. wyjazd za granicę), to kosztami zostaną obciążeni rodzice/opiekunowie ucznia.
 9. Każdy uczeń może zostać wycofany z projektu, jeżeli złamie regulamin szkoły, swoim zachowaniem narazi zdrowie i życie swoje oraz innych, zagrozi swoim postępowaniem realizacji projektu, a także jeżeli nie będzie wywiązywał się ze swoich zadań.
 10. O uczestnictwie w projekcie ostatecznie decydują nauczyciele koordynujący oraz Dyrekcja szkoły.

 

Regulamin wyjazdu w ramach projektu:

Faces of the past: Re-imaging the European history between Gdańsk and Hamburg

 HAMBURG, NIEMCY 05.05 – 12.05. 2019 realizacja projektu Erasmus +

 1. Zobowiązuję się do zabrania wszystkich niezbędnych dokumentów, potrzebnych przy przekraczaniu granicy (dowód, paszport).
 2. Mam wykupione ubezpieczenie na czas wyjazdu lub ubezpieczenie EKUZ.
 3. Będę przestrzegał/a punktualności podczas podróży i pobytu w planowanych miejscu zwiedzania.
 4. Będę stosował/a się do zasad i przepisów określanych przez przewoźnika (autokar, pociąg, samolot), a także przepisów wewnętrznych np. muzeów, instytucji lub innych miejsc, w których będę przebywał/a.
 5. Wszelkie incydenty i zdarzenia, które uznam za zagrażające zdrowiu ( wypadek, choroba, skaleczenie, zatrucie itd.) mojemu, czy współuczestników będę niezwłocznie zgłaszał/a kierownikowi wycieczki / opiekunowi.
 6. Zobowiązuję się nie pić alkoholu, palić tytoniu, czy e-papierosów, oraz zażywać substancji psychoaktywnych. Znam konsekwencje takiego zachowania.
 7. Zapoznałem się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczam ten fakt podpisem.