Rekrutacja – przyznawanie punktów

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.):

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:

 • laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej,
 • za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów.

Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z:

a. języka polskiego,
b. języka angielskiego,
c. języka niemieckiego,
d. historii,
e. biologii,
f. geografii,
g. matematyki,
h. fizyki,
i. chemii,
j. informatyki.

II. Zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:

1) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punktów;

3) za uzyskanie wysokiego miejsca w innych niż ww. zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych  organizowanych  przez  inne  podmioty  działające  na  terenie  szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Wykaz zawodów wiedzy (pdf 312KB)
 2. Wykaz zawodów artystycznych (pdf 243KB)
 3. Wykaz zawodów sportowych (pdf 165KB)

III. Miejsca uznane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych za wysokie, to wskazane w wykazach zawodów miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem laureata nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów).

Uwaga:

 1. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 uprawniających odpowiednio do:
  1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
  2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub laureatów tych konkursów, w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo oświatowe, znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20232025
 2. Uczeń, który ubiega się o przyjęcie do szkoły w innym województwie, niż to, w którym kończył szkołę, powinien mieć naliczone punkty za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach, które zostały uwzględnione w wykazie ustalonym przez kuratora oświaty nadzorującego szkołę, którą uczeń ukończył.

p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty
Grzegorz Kryger

źródło: https://www.kuratorium.gda.pl/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-2/