Komiksowa Odyseja Kosmiczna 2020

Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 oraz Ambasada USA organizują konkurs „Komiksowa Odyseja kosmiczna” z okazji misji NASA Mars 2020. W ramach misji, której start planowany jest na 30 lipca, amerykańska agencja kosmiczna wyśle na Czerwoną Planetę łazik Perseverance. Głównym celem przedsięwzięcia jest zbadanie, czy na Marsie są ślady życia i czy planeta nadaje się do zamieszkania przez ludzi oraz przygotowanie do kolejnych – już załogowych – wypraw na Marsa.

Łazik Perseverance będzie zbierał próbki skał i gleby, w których jest największa szansa znalezienia śladów życia i magazynował je na Marsie. W przyszłości ludzie, którzy postawią stopy na powierzchni Marsa będą mogli  zabrać je na Ziemię i zbadać przy użyciu odpowiednich narzędzi w ziemskich laboratoriach. Praca łazika Perseverance ma również pomóc w ustaleniu, czy z atmosfery marsjańskiej da się wyprodukować tlen, niezbędny do tego, aby na Czerwonej Planecie mogli zamieszkać i pracować ludzie.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie komiksu, nawiązującego do hasła „Komiksowa Odyseja kosmiczna”. Temat komiksu ma dotyczyć eksploracji kosmosu.

 • Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe uczestników:

           a) 10 – 14 lat
           b) 15 – 18 lat

 • Każdy uczestnik ma prawo do złożenia tylko jednej pracy.
 • Praca konkursowa ma być wykonana samodzielnie, Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
 • Komiks należy przesłać w formie papierowej.
 • Komiks nie może przekraczać 4 jednostronnych, pionowych kartek w formacie A4.
 • Praca nie może być oprawiona.
 • Każda praca musi być podpisana czytelnie i zawierać:

            a) imię i nazwisko autora,
            b) rok urodzenia,
            c) imię i nazwisko opiekuna, jeśli uczestnik jest niepełnoletni
            d) dane kontaktowe (e-mail i telefon)

 • Podanie powyższych danych jest dobrowolne, równocześnie niezbędne do przeprowadzenia i udziału w konkursie. Zgłoszenia nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.
 • Szczegółowe informacje na temat zasad przechowywania tych danych przez Organizatora oraz zakresu i sposobu ich przetwarzania przez Organizatora zawiera klauzula informacyjna zawarta w treści załącznika nr 1 do  regulaminu. Dla skuteczności zgłoszenia w konkursie konieczne jest podpisanie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z tymi informacjami.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami  oraz przedłożenie wraz z pracą konkursową wypełnionej drukowanymi literami i podpisanej Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Prace powinny być wysłane na podany poniżej adres korespondencyjny Organizatora oraz opatrzone dopiskiem „Komiksowa Odyseja kosmiczna” wraz z podaniem kategorii wiekowej.„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi ul. Tuwima 46 90-021 Łódź
 • Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • Na zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych (10-14 i 15-18 lat) czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym iPady Pro 9.7” i przybory rysunkowe, a także możliwość wzięcia udziału w konsultacjach z amerykańskim twórcą komiksowym Shawnem Martinbrough, który rysował dla „Batman: Detective Comics”, „Luke Cage Noir”, „Capitan America”, „The Black Panther” czy „Hellboy”.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 14 listopada 2020 roku. 

Regulamin konkursu oraz inne ważne dokumenty znajdziecie tutaj.