Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Uczniowie oraz maturzyści mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowego Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia na polu naukowym, sportowym, artystycznym. 

Wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska wypełnia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń i składa wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia do szkoły do dnia 30 sierpnia, a w przypadku wnioskowania o stypendium dla najlepszego maturzysty 10 dni po terminie ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

Wniosek jest rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną szkoły oraz zostaje uzupełniony przez wychowawcę ucznia. Następnie szkoła wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie jednorazowego stypendium wprowadzając dane do systemu elektronicznego przeznaczonego do realizacji procesu przyznawania jednorazowych stypendiów.

 

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków oraz przesyłanie plików w formacie word na adres sekretariatu: sekretariat@lo5.edu.gdansk.pl

 

Termin wprowadzania danych z wniosków przez szkoły do systemu elektronicznego upływa z dniem 30 sierpnia każdego roku. 

Dane z wniosków są składane elektronicznie, co nie wymaga potwierdzenia w wersji papierowej.

Na stronie Wydziału Rozwoju Społecznego znajdują się szczegółowe informacje oraz odnośniki do formularzy do pobrania

Nowe zasady przyznawania stypendiów od 2020 roku

Każdego roku od kilkunastu do kilkudziesięciu wniosków złożonych przez uczniów z V LO w Gdańsku jest rozpatrywanych pozytywnie.