Literacki SMS

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskim Konkurs Literacki pt. LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW. W konkursie mogą wziąć udział ucznowie 7-8 klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Hasło konkursu: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

REGULAMIN

Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.

Regulamin konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą.

Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel – opiekun ze strony szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły.

Teksty wraz z powyżej wymienionymi danymi należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: literacki-sms.blogspot.com do dn. 2 marca 2019 r. Teksty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną nie biorą udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą elektroniczną (na podany w formularzu adres e-mail) lub telefoniczną nastąpi do dnia 16 marca 2019r. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 21 marca 2019r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu ul. Ks. płk Jana Szymały 3, woj. śląskie.

Wyniki oraz wyróżnione teksty zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego i zdjęć z finału w celach promocyjnych.

Ocenie jury podlegać będą:
– trafność i uniwersalna wymowa tekstu,
– oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)
Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.

Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Organizatorzy nie wysyłają uczestnikom dyplomów za udział w konkursie.

Zgłaszanie prac konkursowych